Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem z Serwisu i realizuje obowiązek informacyjny wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

Administratorem danych osobowych Klientów jest:

Dane rejestrowe: GR4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą firmy ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608575; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł.; NIP: 6462941800, REGON: 363991920.

Dane kontaktowe:

 • adres do korespondencji: ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy
 • adres e-mail: biuro@cartello.pl
 • tel.: +48 795 85 85 77

(dalej zwany „Sprzedawcą.”)

Cele  i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu:

Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami:

 1. RODO;
 2. krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. ustawy o Prawo Telekomunikacyjne.

Szczegółowe podstawy prawne i cele przetwarzania są następujące:

 1. Dane osobowe podane w procesie Rejestracji w postaci: adres e-mail – dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku pomiędzy Stronami. Podstawa prawna:
 1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. Art. 18 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną - Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 1. Dane osobowe podane w procesie składania Zamówienia w postaci: adres e-mail, imię, nazwisko, miasto, kod pocztowy, ulica i nr domu, telefon, dane do faktury (nieobowiązkowe) – dane niezbędne do złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży oraz obsługi reklamacji. Podstawa prawna:
 1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. Art. 18 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną - Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 1. Dane osobowe podane w procesie zapisu na Newsletter w postaci: adres e-mail – dane niezbędne ro realizacji zamówionej Usługi. Podstawa prawna:
 1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 1. Dane osobowe znajdujące się w korespondencji nawiązywanej ze Sprzedawcą zawierające informacje o nadawcach korespondencji e-mailowej – w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego ze Sprzedawcą oraz podejmowania kontaktu z nadawcami;
 1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę
 1. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w celu realizacji praw przysługujących Sprzedawcy lub w celu wykonania obowiązków. Podstawa prawna:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę
 1. Dane osobowe podane lub udostępnione przez osoby korzystające z Fanpage Sklepu na portalu Facebook oraz podane przez osoby w ramach korzystania z funkcjonalności Messenger. Podstawa prawna:
 1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę
 1. Dodatkowe cele przetwarzania to m.in. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać Sklep. Informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Sklepu dostarczane są  przez pliki cookies lub inne podobne technologie. Podstawa prawna:
 1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę.

Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 2. W odniesieniu do danych osobowych  przetwarzanych w związku z zwartą Umową, dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres, w którym Klient może wystąpić do Sprzedawcy z roszczeniami wynikającymi z Umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w innym celu, w sytuacji gdy będzie istnieć ku temu podstawa prawna.

Odbiorcy danych:

Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do świadczenia i obsługi Sklepu oraz świadczenia Usług. Podmiotami takim są zwłaszcza dostawcy następujących usług:

 1. dostawcy hostingu Sklepu  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 2. dostawcy hostingu poczty e-mail;
 3. kurierzy, księgowi, prawnicy, oraz inni podprocesorzy, na zasadach opisanych w klauzuli powierzenia przetwarzania danych, jaka zawarta jest w Regulaminie. Sprzedawca oświadcza, że przetwarzanie danych przez każdy z takich podmiotów odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zgodnie z poleceniami Sprzedawcy. Odbiorcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług.  

Przekazywanie danych do państw trzecich:

Sprzedawca informuje, iż w ramach korzystania przez niego z usług podmiotów trzecich, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (podmioty spoza UE), odnosi się to dostawców usług w zakresie hostingu kopii bezpieczeństwa danych. Sprzedawca gwarantuje, iż korzystać będzie z usług tylko takich podmiotów, które podlegają prawu zapewniającym odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Sprzedawca będzie korzystał z usług dostawców gwarantujących odpowiedni stopień ochrony danych, co znajdzie potwierdzenie w deklaracjach dostawców w zakresie poszanowania prywatności i praw wynikających z RODO lub będzie potwierdzone standardowymi klauzulami umownymi lub innymi decyzjami Komisji Europejskiej

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Sprzedawca nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Prawa przysługujące Klientowi i/lub Użytkownikowi:

Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Podmiot danych może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Sprzedawcy sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek), podmiotowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie prawa jakie przysługują będą wykonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a zwłaszcza przepisami RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu:

Sprzedawca informuje, że w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na podstawie RODO, podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Pliki cookies

W celu prawidłowego działania Sklepu, wykorzystywane są pliki cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Pliki cookies nie zawierają danych pozwalających na identyfikację, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył.

Klient lub Użytkownik strony może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Każdy Klient lub Użytkownik może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

Sprzedawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

 1. Sesyjne  – usuwane wraz z zakończeniem sesji Klienta,
 2. Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.

Sprzedawca korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

 1. Cookies wewnętrzne na stronie: używane do dostosowania zawartości  strony internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 2. Cookies zewnętrzne:
 1. Google Analytics – rozwiązanie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z tego rozwiązania Sprzedawca opiera na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu. Sprzedawca korzysta z analitycznych plików cookies po to, aby ulepszyć funkcjonowanie strony oraz mierzyć, nie identyfikując bezpośrednio danych osobowych użytkownika, skuteczność podejmowanych działań marketingowych.  Więcej informacji na temat Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz na stronie dostawcy usługi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 2. Facebook Pixel – rozwiązane zapewniane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi mogą być kierowane do Użytkownika spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Korzystanie z tego rozwiązania Sprzedawca opiera na prawnie uzasadnionym interesie polegającym na marketingu usług własnych. 

Zmiany polityki prywatności:

Sprzedawca uprawniony jest do zmiany postanowień Polityki Prywatności.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Ciasteczka...
Podobnie jak wszystkie inne sklepy i serwisy internetowe - my też używamy ciasteczek ;)