Regulamin sklepu cartello.pl

Spis treści:

WSTĘP

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 3. KONTO KLIENTA

ARTYKUŁ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

ARTYKUŁ 5. SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTÓW ORAZ PŁATNOŚCI

ARTYKUŁ 6. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY

ARTYKUŁ 7. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ARTYKUŁ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

ARTYKUŁ 9. REKLAMACJE

ARTYKUŁ 10.  DANE OSOBOWE

ARTYKUŁ 11. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OKNA SERWISOWE

ARTYKUŁ 12. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

ARTYKUŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO REGULAMINU FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Cartello reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Klientów oraz Użytkowników ze sklepu internetowego Cartello, który dostępny jest pod adresem www.cartello.pl
 2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę – dokładne dane rejestrowe oraz kontaktowe znajdują się w Artykule 1 Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Szczegółowe dane odnośnie przetwarzania danych osobowych zawarte są w Artykule 10 Regulaminu.
 5. Regulamin nie wyłącza stosowania postanowień innych regulaminów obowiązujących u Sprzedawcy, w tym w szczególności regulaminu organizowanych promocji, które mogą modyfikować lub przyznawać Klientowi dodatkowe uprawnienia.

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Sprzedawca – oznacza administratora Sklepu i stronę Umowy Sprzedaży, którym jest:

Dane rejestrowe: GR4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą firmy ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608575; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł.; NIP: 6462941800, REGON: 363991920.

Dane kontaktowe:

 • adres do korespondencji: ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy
 • adres e-mail: biuro@cartello.pl
 • tel.: +48 795 85 85 77
 1. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 2. Konto - konto Klienta w Sklepie, umożliwiające Klientowi gromadzenie danych adresowych Klienta oraz danych dotyczących złożonych przez Klienta Zamówień.
 3. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży. Klientem może mieć status Konsumenta, Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 7. Newsletter – Usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Klientom oraz Użytkownikom otrzymywanie od Sprzedawcy treści zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
 8. Usługi –  zbiór usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na podstawie Regulaminu. Usługi stanowią łącznie usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana między Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu, o treści wynikającej z Zamówienia.
 10. Ustawa o prawach konsumenta lub Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 11. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu.
 12. Przedsiębiorca Uprzywilejowany - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli treść Umowy nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi jego integralną część. Regulamin jest regulaminem, o  którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 16. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Przedsiębiorca – Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, a także jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, niebędący zarazem Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym.
 18. Strony – oznacza Sprzedawcę i Klienta.
 19. Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.cartello.pl.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z funkcjonalności Usług udostępnianych za pośrednictwem Sklepu oraz zasady składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży.
 3. Sklep udostępnia następujące Usługi:
 1. Przeglądanie zawartości Sklepu – usługa polegająca na korzystaniu z funkcjonalności Sklepu bez dokonywania jakichkolwiek innych czynności.
 2. Konto – korzystanie z funkcjonalności Konta możliwe jest po Rejestracji.
 3. Formularz Zamówień - korzystanie z funkcjonalności Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu Koszyka w Sklepie.
 4. Newsletter – usługa przesyłania wiadomości w ramach funkcjonalności Newsletter, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony na rzecz Klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie wiadomości.
 1. Korzystanie z Usług jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne, co nie wpływa na obowiązek płatności wynikający z zwarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Artykułu 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient lub Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newsletter (rezygnacji z Newsletter) poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację zamieszczony w danej wiadomości Newsletter lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 5. Sprzedawca ma prawo do aktualizowania, zmiany, wycofywania, dodawania nowych Usług lub ograniczenia dostępności lub dostęp do dowolnych Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, bez szkody jednak dla uprawnień już uzyskanych przez Klientów lub Użytkowników.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie lub pobranie i zapisanie na nośniku, w każdej chwili ze strony internetowej: www.cartello.pl.
 7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

ARTYKUŁ 3. KONTO KLIENTA

 1. Rejestracja Konta Klienta możliwa jest za pomocą dedykowanego formularza. W celu dokonania Rejestracji Klient zobowiązany jest:
 1.  podać następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • hasło.
 1. zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego treści,
 2. potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności.
 1. Klient na etapie Rejestracji ma możliwość zapoznania się z warunkami Regulaminu, które mogą zostać przez Klienta zapisane na trwałym nośniku (opcja zapisu lub wydruku). Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego, Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyraża zgodę na związanie się warunkami z niego wynikającymi, co potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego pola (checkbox). Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie, jak również potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności, są warunkami założenia Konta Klienta.
 2. Rejestracja Konta Klienta możliwa jest także na etapie składania Zamówienia, postanowienia ust. 1-2 znajdują odpowiednie zastosowanie.
 3. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustalonego w formularzu Rejestracji.
 4. W ramach korzystania z funkcjonalności Konta Klienta, Klient może uzupełnić dane adresowe do wysyłek oraz dane firmowe do faktury VAT, a także zapisać te dane. Podanie przez Klienta tych danych osobowych w ramach Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne w celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Artykule 1 Regulaminu.

ARTYKUŁ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków:
 1. zalogowanie się na Konto Klienta – nie obowiązkowe, umożliwia jednak automatyczne pobranie danych odbiorcy oraz danych do faktury VAT;
 2. wybranie Produktów będących przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
 3. w ramach funkcjonalności Koszyka Klient może modyfikować dodane do Koszyka Produkty, zmieniać ich ilości, usuwać Produkty z Koszyka oraz wykorzystać kod promocyjny, przejście do finalizacji Zamówienia wymaga kliknięcia przycisku „Realizuj Zamówienie”;
 4. wypełnienie Formularza Zamówienia – dane osobowe Klienta, dane adresowe Klienta, dane do faktury (nieobowiązkowe), rodzaju dostawy, metoda płatności;
 5. w przypadku składania Zamówienia bez wcześniejszej Rejestracji, Klient w celu złożenia Zamówienia, zobowiązany jest do zapoznania się Regulaminem oraz Polityką Prywatności, zaznaczając odpowiedni checkbox;
 6. kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Formularza Zamówienia i niniejszego Regulaminu
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie;
 8. potwierdzić Zamówienie, klikając w link potwierdzający przesłany na podany przez Klienta adres e-mail – Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru płatności przy odbiorze) lub z chwilą otrzymania potwierdzenia przez Klienta przyjęcia Zamówienia (w przypadku wyboru płatności przelewem).
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt/Produkty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji lub odmawia zawarcia Umowy Sprzedaży w uzasadnionych przypadkach.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu.

ARTYKUŁ 5. SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTÓW ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Produktu:
 1. kurier InPost;
 2. kurier DPD;
 3. paczkomaty InPost;
 4. odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.
 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży wyraźnie stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Klient ma możliwość dokonania płatności w następujących sposób:
 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:
  [45 1950 0001 2006 9762 7883 0002]
 2. płatność elektroniczna DotPay lub PayPal;
 3. płatność za pobraniem kurierskim;
 4. płatność gotówką przy odbiorze.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności gotówką, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie, po upływie tego terminu, Zamówienie zostanie anulowane.
 2. W przypadku Zamówienia Produktów, o różnych terminach dostawy lub gotowości do odbioru, terminem wysyłki lub gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, o ile Sprzedawca w potwierdzeniu Zamówienia nie poinformuje Klienta o wysyłce lub możliwości odbioru osobistego poszczególnych Produktów w różnych terminach.  
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Niektóre ze sprzedawanych w Sklepie Produktów mogą być nadawane bezpośrednio od partnerów współpracujących ze Sprzedawcą. W takim przypadku realizacja Zamówienia może nastąpić w różnych terminach, a przesyłki mogą być nadana z różnych miejsc. Nie wpływa to jednak na koszty dostawy, które zostały określone w Zamówieniu i potwierdzone w Umowie Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktów wraz z płatnością przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania odbioru wraz z płatnością w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o gotowości Produktów do odbioru - w przeciwnym razie, po upływie tego terminu, Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Standardowa dostawa Produktów realizowana jest wyłącznie na terenie Polski. Dostawa Produktów za granicę Polski, możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą możliwości dostawy do danego kraju oraz kosztów, oraz akceptacji warunków dostawy i kosztów przez Klienta.
 5. Dostawa zostanie zrealizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 10 powyżej.
 6. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić Sklepowi rozpatrzenie ewentualnej reklamacji
 7. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf. Faktura VAT zostanie dostarczona na adres e-mail, który Klient podał w trakcie składania Zamówienia.

ARTYKUŁ 6. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ceny Produktów podawane są na stronie internetowej Sklepu. Obowiązujące są ceny wskazane na stronie Sklepu, w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. Ceny Produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienia te nie będą mieć wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 4. Własność danego Produktu przechodzi na własność Klienta z chwilą jego wydania Klientowi, jednak nie wcześniej niż z chwilą zapłaty ceny Produktu.
 5. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą wskazaną w Artykule 4 ust. 1 pkt h) powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim o treści zgodnej z treścią wskazaną w Formularzu Zamówienia i treścią niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 7. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich aby w sposób ciągły udostępniać funkcjonalności Sklepu oraz inne Usługi.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 1. zaprzestania świadczenia Usług w sytuacjach wskazanych w Regulaminie;
 2. wprowadzania zmian  i  modyfikacji Usług w sytuacjach wskazanych w Regulaminie Serwisu.
 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
 1. prawidłowość podanych przez siebie danych rozliczeniowych i kontaktowych;
 2. konfigurację Konta Klienta w zakresie udostępnionych funkcjonalności.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności:
 1. za brak funkcjonalności Usług, które nie są opisane w Regulaminie;
 2. w zakresie okoliczności wskazanych w art. 12-14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Sprzedawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca może zawiesić Klientowi korzystanie z pełnych funkcjonalności Sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w procesie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
 2. dopuści się innych zachowań, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 1. Klient zobowiązany jest do:
 1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku,
 3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

ARTYKUŁ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Klientom wskazanym w ust. 1 powyżej przysługuje w terminie czternastu dni, bez konieczności podawania przyczyny. Termin na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia Produktu Klientowi. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmowałaby wiele Produktów, które dostarczane lub odbierane były w różnych terminach – termin na odstąpienie biegnie dostawy lub odbioru ostatniej rzeczy, partii lub części Produktów objętych daną Umową Sprzedaży.
 3. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient powinien złożyć oświadczenie skierowane do Sprzedawcy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem terminu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowę taką  uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Artykule 1 pkt 1 Regulaminu. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
 1. Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
 2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta wybrane do opłacenia Zamówienia;
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 4. Zwrotowi nie podlega koszt poniesiony przez Zamawiajacego w celu odesłania zwracanego produktu;
 5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, co w kontekście sprzedawanych w Sklepie Produktów w szczególności może odnosić się do sytuacji gdyby Umowa Sprzedaży obejmował sprzedaż, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ARTYKUŁ 9. REKLAMACJE

 1. Sprzedawane w Sklepie Produkty są nowe. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktów, które są wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi znajdujące się w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamację zakupionych w Sklepie Produktów należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 4. W celu zapewnienia sprawnego obsługi procesu reklamacji Sprzedawca zaleca aby reklamacja zawierała: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 5. W przypadku reklamacji zawierającej braki powodujące trudności w jej rozpatrzeniu, Sprzedawca może prosić Klienta o uzupełnienie reklamacji, w tym w razie potrzeby, o przesłanie zdjęć Produktów podlegających reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na wskazany przez Klienta adres do kontaktu.
 7. Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 8. W przypadku, gdy na Produkty udzielana jest dodatkowa gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą wyraźnie zawarte przy opisie Produktu w Sklepie lub określone w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu. Brak wyraźnej informacji o udzieleniu przez Sprzedawcę gwarancji powoduje brak udzielenia gwarancji jakości.
 9. Konsumentom, poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. m.in. w następujący sposób:
 1. poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 2. poprzez zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie;
 3. korzystając z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution – Internetowe rozstrzyganie sporów), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

ARTYKUŁ 10.  DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca pełni rolę administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Klienta w procesie Rejestracji, w procesie składania Zamówienia oraz w innych sytuacjach, gdy Klient lub użytkownik Sklepu pozostawia Sprzedawcy swoje dane osobowe.  
 2. Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych adekwatnych do zagrożeń i kategorii chronionych danych, w szczególności chroni dane przed nieuprawnionym ujawnieniem, usunięciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Podane przez Klienta dane osobowe Sprzedawca gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta jedynie:
 1. w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Stronami;
 2. w celu wykonywania Umowy zawartej przez Strony;
 3. w innych prawnie usprawiedliwionych celach w tym w celach marketingowych, w celach prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, w celach archiwalnych oraz dla celów zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 1. Sprzedawca zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z przepisów RODO w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przenoszenia, a także prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacje o Sprzedawcy jako Administratorze danych osobowych określone są w  Polityce Prywatności – udostępniona na stronach Sklepu.
 3. Sprzedawca jako administrator danych osobowych publikuje w Polityce Prywatności informacje dotyczące zasad i podstaw przetwarzania danych w tym szczegółowe dane kontaktowe, realizując w ten sposób obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 RODO.
 4. Sprzedawca na stronach Sklepu wykorzystuje pliki typu cookies. Szczegółowe warunki w zakresie zasad korzystania z danych gromadzonych automatycznie przez Sklep opisane są także w dokumencie Polityka Prywatności.

ARTYKUŁ 11. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OKNA SERWISOWE

 1. Dla prawidłowego działania Sklepu wymagane jest:
 1. posiadanie sprzętu komputerowego lub urządzenia mobilnego ze zaktualizowanym oprogramowaniem, które zapewnia dostęp do sieci Internet. Konfiguracja sprzętowa urządzeń musi umożliwiać swobodne, niezakłócone korzystanie z sieci Internet i nowoczesnych stron internetowych;
 2. posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej (preferowane Firefox lub Chrome) zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych, z obsługą protokołu SSL, z włączoną obsługą języka JavaScript, wspierająca HTML5, CSS3;
 3. włączenie obsługi Cookies.
 1. Wyłączenie plików cookie zwykle nie blokuje korzystania z funkcjonalności Sklepu, ale w niektórych przypadkach może powodować ograniczenie ich funkcjonalności.
 2. W sytuacji, gdy Klient lub użytkownik napotka na problemy techniczne z dostępem do Sklepu lub jej poszczególnymi funkcjonalnościami może przesłać zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@cartello.pl
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta lub użytkownika ze świadczonych za pomocą Sklepu Usług w następstwie niespełnienia wymagań technicznych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac serwisowych Sklepu w wyznaczonych wcześniej godzinach. W czasie prowadzenie prac serwisowych dostęp do Sklepu może być ograniczony lub niemożliwy.
 5. Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację na działanie Sklepu w formie wiadomości na adres e-mail: biuro@cartello.pl

ARTYKUŁ 12. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym artykule odnoszą się wyłącznie do Przedsiębiorców, lub Przedsiębiorców i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych, w zależność od tego jak wskazano w odpowiednim ustępie poniżej. Postanowienia zawarte w niniejszym Artykule nie mają zastosowania do Konsumentów.
 2. W odniesieniu do Klienta będącego Przedsiębiorcą zastosowanie mają następujące postanowienia szczególne względem uregulowań ogólnych wyrażonych w Regulaminie:
 1. wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy;
 2. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizacji Umowy Sprzedaży ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy wynikających z Umowy Sprzedaży oraz Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści.
 1. W odniesieniu do Klienta będącego Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym zastosowanie ma następujące postanowienie szczególne względem uregulowań ogólnych wyrażonych w Regulaminie:
 1. zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym (na podstawie treści art. 556(4) Kodeksu Cywilnego) zostaje wyłączona.

ARTYKUŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyny, za które uznaje się w szczególności:
 1. zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu;
 2. nałożenie na Sprzedawcę przez organy publiczne obowiązków, mających wpływ na treść Regulaminu;
 3. zmiana zakresu świadczonych Usług, w tym zmiana lub rozszerzenie funkcjonalności Sklepu;
 4. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy;
 5. konieczności przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub przepisów prawa;
 6. usprawnienie działania Sklepu;
 7. sprostowanie Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich.
 1. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca:
 1. zawiadomi Klientów, którzy posiadają aktywne Konto Klienta. Zawiadomienie przesłane będzie na adres e-mail Klienta i zawierać będzie informacje o zakresie zmian, pełną treść nowego Regulaminu oraz datę wejścia w życie nowego Regulaminu;
 2. zamieści na stronach Sklepu informacje o zmianie Regulaminu, nową treść Regulaminu oraz datę jego wejścia w życie.
 1. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia o zmianach.
 2. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na uprawnienia już uzyskane przez Klientów pod rządami dotychczasowej treści Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Konto Klienta zostanie usunięte ze Sklepu.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 6. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy, są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta lub inne właściwe przepisy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów lub Przedsiębiorców Uprzywilejowanych przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na ich korzyść. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO REGULAMINU

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży)

- Adresat:

Dane rejestrowe: GR4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą firmy ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608575; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł.; NIP: 6462941800, REGON: 363991920.

Dane kontaktowe:

 • adres do korespondencji: ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy
 • adres e-mail: biuro@cartello.pl
 • tel.: +48 795 85 85 77

-  Ja niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

-  Data zawarcia Umowy Sprzedaży:

-  Imię i nazwisko Konsumenta:

-  Adres Konsumenta:

-  Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-  Data

Product added to wishlist
Product added to compare.

Ciasteczka...
Podobnie jak wszystkie inne sklepy i serwisy internetowe - my też używamy ciasteczek ;)